Thuế với kha


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Mar 01, 2020 at 23:34:15:

Property Tax & Local Tax ... limit chi co 10,000
Last year củng vạy lm HA bị đng lại nhiều ...[HA]
----
Bao giờ đảng CH ln th middle class sẽ bị cổ đng thm thuế, trong khi ấy cc chương trnh chi ph cho x hội như y tế, vv th cắt thẻo đến xương tuỷ để dằn vo ti cc tay tổ trọc ph!
Đảng DC ln th lại nặn ti cc tay trọc ph ra để chi ph cho cc chương trnh an sinh x hội v middle class lại c t đỉnh tiền cm !

X l v muhFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]