Xấm thnh tớ lơn ...


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Mar 02, 2020 at 06:44:36:

C lần ti nghe trong youtube rằng th l:
"Con người mạnh character sẽ ko ru đm đng theo con người "

Nay ti nghiệm ra điều đng (dựa trn v-dụs sau:)
1) Bc Lz gọi ai (mặc d cho nam hay phụ lo hay ấu ) cũng bằng "bc" tất tần tật - rồi ti thấy hay hay ti cũng gọi tất tần tật bằng bc
2) Bc Bom c c tnh cười hahahaha trước khi ni, thoạt đầu ti thấy v din chi lạ, nhưng riết rồi cũng quen tai - Thế m bc co nh ta cũng y thế cười hahahaha sau khi ni
3) Tổng Chum c những điệp khc v din chi lạ, c tnh "charming" ny thật l catch như điệp khc rt vo tai "fans", thnh thử ra ti đ nghe bc Bom v hnh chung bắt chước tổng Chum gọi G G Mo l Crazy Bernie, tung h tổng Chum y như bi ht
"v đ l Chum"

Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]