l do bc AKQ` nấn n ở lại VN trong ma Đng


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Mar 02, 2020 at 09:26:46:

C thể ai đ ni đng, những con vi khuẩn COVID19 khng sống được xư" nng hơn 25C ...đ l ci nhn khch quan ...

Muốn giấu diếm người bị nhiễm v bị chết vi COVID19 thi kh lắm, khng qua nổi bọn WHO đu ..v họ phải điều tra kỹ lưỡng để banned travelling to/from những nước đ[AKQ`]
----
Ai đ c thể l 1 lang băm ở xứ VN học nghệ từ thầy thuốc Tu chăng ?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]