b T Uyn


Posted by anhkhachquen ..27..25.121 on Mar 02, 2020 at 20:08:18:

Mnh dng bố ai biết họ bị bịnh g mnh m chỉ họ l dn FB m c tn theo di đ, giờ hiểu chưa ? Ton l dn sống trong comfort zone, duoc tự do, hay đi vạch l tm su, hiểu biết th nng cạn, chỉ khoi chỉ trch thin hạ thi ...Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]