Những ai cần hand sanitizer ơiiii


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Mar 05, 2020 at 07:33:52:

m khng mua được nữa, hay l gi qu đắt! Hy lm thử như thế ny:
mua bnh alcohol v hand lotion xong trộn cả hai vo với nhau nh nh nh :)))))))Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]