HA ơiiiii!


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Mar 09, 2020 at 10:10:04:

HA nghỉ t ai lucky m all nằm trong cash ...

HA đứng yn cho tm đuọc yn bnh ... khg vo d l c thể load nếu mun

Chc mọi ngui qua khỏi cơn nạn ny :))
[HA]
----
Mạng khng lo lo giữ của lm g ?

Hy lo niệm Phật ăn chay
tu nhn tch đức vẫn hay hơn tiền

v tiFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]