Re: Bc AKQ` bn chợ lng ơiii!


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Mar 10, 2020 at 08:01:49:

In Reply to: Re: Bc AKQ` bn chợ lng ơiii! posted by Ph Vn on Mar 10, 2020 at 03:52:47:

Con vi rt ở Vũ Hn khi sang VN th bị chất cam lm cho bị dị tật thnh ra yếu hẳn đi, chỉ cần lm theo nhời sở y tế như em Khắc Hưng l được:
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]