Fake or lot!?!


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Mar 10, 2020 at 10:23:38:

Vũ kh sinh học "corvid-19" l của Mỹ (theo AKQ` cho biết)
Vũ kh sinh học "corvid-19" l của TQ (theo cc b cc mẹ FB cho biết)
AKQ` c thể ht vi rt như mn ăn "1 miếng khi đi bằng tam gi khi lo"
TT Chum tin bố khi hoa tr Mỹ nở bung l vi rt covid-19 cũng tiu diu miền cực sốtFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]