Trang


Posted by HoiTữNhn ..66..244.39 on Mar 12, 2020 at 14:29:24:

Hm nay trời nắng,
gi ho
Nhặt trong k ức,
ma hoa năm no
Em đi trong nắng,
lao đao Anh về nhớ mi
o mu hoa Trang
V trong cơn mộng
chưa tn
Bỗng nghe bi ht buồn,
mang tn nng

HTNFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]