Bc KT ơiiiiii!


Posted by T Uyn ..107..216.153 on Mar 14, 2020 at 19:28:49:

Ti nghĩ lại thấy cch sống của ti b bối qu, người Mỹ họ ăn mặc quần o theo đng ma kể cả giầy dp v.v, cn ti ma no cũng ăn mặc giống nhau chỉ khc nhau l ma đng thm chiếc o lạnh :(
[bc KT bn chợ lng]
--
Bc ạ!
ăn mặc b bối khng sao, nhưng mặc đng mode m lại b bối (b theo bửu bối) đi đnh bạc th thật l mất sĩ diện bc nhFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]