Send covid-19 into emptiness


Posted by TU ..107..216.153 on Mar 29, 2020 at 01:12:00:

Lm sao đưa tiễn em đi
về nơi em chẳng cn g on than
từ khng em đến trần gian
nghiệt oan no khiến lệ trn chưa ngui

anh đưa em hỡi ơiiii!
về emptiness cho đời lại vui
ma Xun đ đến khắp trời
em đừng ngần ngại, hy rời trần gian
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]