Cc bạn sng suốt ơiiii!


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Apr 11, 2020 at 21:20:27:

Cc bạn sng suốt hay khng ?
hy nhn cho r tng tng ni g
ngi keo kiệt để lm chi ?
mạng gi trong nước vong v sao cơ ?
Independent sng suốt bất ngờ,
bốn năm di qu, by giờ tm năm

Vi lời nhắn nhủ cc bạn tự cho l mnh thuộc diện Independence,
nhưng c thể ruột cc bạn khng cn như thế!
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]