x từng cnh bng v ...


Posted by TU ..107..216.153 on Apr 19, 2020 at 21:15:18:

Nng bi Chum, nng bi Chum nt"

📌 Hydroxylchloroquine rất hiệu quả chữa trị Virus Vũ Hn trong lc ny.

📌 Nhiều người tử vong khng phải v Hydroxylchloroquine khng hiệu quả nhưng v cc BV sử dụng protocol my ventilator chưa đng cch, gy tử vong.

Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]