akq` nng bi Xi chăng ?


Posted by TU ..107..216.153 on Apr 19, 2020 at 23:26:09:

How do you think Xi Jinping persuaded Trump to stop? [akq`]
----
Chỉ c akq` nng bi Xi mới biết được Xi chứ chẳng ai đon gi đon non lm g!
đi vo c Xi hay Chum lm g để rồi ni nhăng ni cuội như nng bi m ngỡ mnh thng minh chăng ? :))))Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]