Đến những bạn thuộc đảng Independence


Posted by TU ..107..216.153 on Apr 23, 2020 at 13:12:33:

"Dr. Oz Now Says Of COVID-19 Treatment Hydroxychloroquine: We Are Better Off Waiting"
----
Hydroxychloroquine hay chủng ngừa lao c phải l "game changer" hay khộng khng phải do một lĩnh tụ chuyn trị "bứt dy nẹt" phn đu nh!

V c nng bi lĩnh tụ cũng đừng đem vo public forum m khoe hằng ngy kỳ chết đi :)))))Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]