Hiện tượng no khủng hơn ?


Posted by TU ..107..216.153 on May 03, 2020 at 21:38:33:

C 2 hiện tượng khủng đ xuất pht từ miệng tt chum:
Hiện tượng 1:
-------------
Xy tường bin giới Mễ v bắt Mễ trả
Hiện tượng 2:
-------------
Ph banh CDC, coi thường Pandemic đ khiến ly lan v tử vong 68k+ v by giờ bắt tu bồi thường 1 triệu mỗi đầu người bị chết

Hiện tượng no lạ hơn ?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]