3M and Ford provides ...


Posted by TU ..107..216.153 on May 06, 2020 at 07:37:26:

Anh cứ việc xem dn như cỏ rc
dụ dn lm cho b ght đi anh
cn ring em thao thức np sau mnh
lm mặt nạ cho người ra mặt trận

https://finance.yahoo.com/news/3m-ford-begin-shipping-newly-140300407.htmlFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]