Tại sao Chum mad?


Posted by TU ..107..216.153 on May 07, 2020 at 22:00:10:

Khi người hầu việc cơm nước cho Chum v gia đnh noi gương Chum khng thm đeo mask - sau đ người hầu việc test showed dương tnh!
Chum nổi trận li đnh v sao ?
Đố ai biết l do ?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]