Nhục qu (cc bạn 99.)


Posted by Ph Vn ..107..216.153 on Jun 08, 2020 at 09:39:24:

lần theo gt ngọc chum chu
u m li hết ci ngu ra ngoi

2 cu thơ bt ngt tm sự nỗi buồn của kẻ ly hươngFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]