C tn


Posted by TU ..107..216.153 on Jun 08, 2020 at 13:52:34:

ci thằng ny hay a',,, chết khong cần life insurance g het m g/d n cũng nhận đuợc bạc triệu ..... đợt ny chắc c vi thằng bắt chuớc xi tiền giả ......LOL [tn]
----

Thế tn c bảo chồng về cch lm ra bạc triệu ny hay chưa ?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]