Những Nợ Tnh


Posted by PoP ..99..201.63 on Jun 20, 2020 at 17:38:24:

Đến mun đời con cảm tạ ơn Cha

Những Nợ Tnh

Khắc khoải trong ta những nợ Tnh
Nợ ơn cha mẹ dưỡng nui sinh
Nợ hiền th đẹp n tnh nghĩa
Nợ qu cha thầy giảng thuyết trnh
Nợ những bạn hiền yu Tổ Quốc
Nợ người *lnh biển cứu gia đnh (*1975)
Nợ nhiều bc sĩ cng y t
Nợ hết mọi người nng đỡ mnh 

P.S.
*lnh biển - US Navy and Marine Corps
*1975 Refugee Camps in Guam
Trần bnh Nguyn
(PoP Prince of Peace)

Biết lấy g cảm mến
Biết lấy chi bo đền
Hồng n Cha cao vời
Cha đ lm cho con (Oanh Sng Lam)
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]