Trn Đỉnh Ph Vn


Posted by PoP ..99..201.63 on Jun 24, 2020 at 16:53:11:

Trn Đỉnh Ph Vn

Trn đỉnh Ph Vn, nhắm mắt thiền
Bỗng nghe giọng ht giống như tin
Giật mnh, mở mắt nhn quanh ni
Chẳng thấy tin đu, xm đảo đin :)


~_*
PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]