Biển Nghn Thu


Posted by PoP ..99..201.63 on Jun 25, 2020 at 22:14:07:

Biển Nghn Thu (Nick trong Paltalk).

Ta mi m say khc nhạc trầm
Hỏi ai c biết mối tnh cm
Biển Nghn Thu hỡi, sao khng ni
Ta vẫn ngồi đy đợi sng ngầm 😊


~_*
PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]