Re: C những bi thơ chỉ bốn hng


Posted by PoP ..99..201.63 on Jun 27, 2020 at 15:56:51:

In Reply to: C những bi thơ chỉ bốn hng posted by PoP on Jun 27, 2020 at 06:19:03:

C những bi thơ chỉ bốn hng
Đủ tim nhức nhối dạ min man
Đủ đm thao thức sầu thương nhớ
Đủ giết đời hoa đ, hỡi nng! ..Oops
Đủ ho cnh Lan đ, hỡi nng!

P.S min: ko di; man: nước trn ra) Li thi ko di: Sa m cũng gợi trăm niềm thương v nỗi nhớ min man (Nguyễn Xun Sanh);
Hi`hi`..Nhờ đọc bi Độc C rồi thnh Tứ Tuyệt của NC bn culture, PoP nhớ lại hnh như xưa PoP viết l dạ min man thay v dạ hoang mang. NC is SME (Subject Matter Expert) dng chữ tuyệt hay hihi 😊

~_*
PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]