Re: Đạo với Đời


Posted by PoP ..99..201.63 on Jun 30, 2020 at 18:53:10:

In Reply to: Re: Đạo với Đời posted by TU on Jun 30, 2020 at 16:25:35:

Cảm ơn bc chia sẻ
Very impressed. Bc biết biết về Thnh Phao-l thật tuyệt vời ... :)

~_*
PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]