Re: Ngn Lời Kinh


Posted by PoP ..99..201.63 on Jul 01, 2020 at 21:18:47:

In Reply to: Re: Ngn Lời Kinh posted by T Uyn on Jun 30, 2020 at 22:12:43:

Thuận Tnh (Nick Pal Talk)

Thi thế từ nay hết thuận tnh
X tờ giao ước :"Mi Trung Trinh"
Anh đem kỷ niệm theo ln ni
Nếu c nhớ người, miệng tụng kinh Oops
Anh gom kỷ niệm chn sau ni
Ln ni thiền tu xa bng hnh j/k:)

~_*
PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]