Re: Hoa Biển


Posted by Nghịch ..67..165.188 on Jul 02, 2020 at 08:44:52:

In Reply to: Re: Hoa Biển posted by PoP on Jul 02, 2020 at 08:26:07:

Chẳng hiểu sao ai mi ngại ngần
Bảo anh: Hy cứ l Tnh Nhn
Phải chăng e ngại ta m la
i Vẫn L em Nghịch bất cần! ..Oops
Phải chăng e ngại mang thm nợ
i Vẫn L em: Sợ Nợ Nần !
*****

Bước đến vườn thơ đứng tần ng̀n
Sợ giết c cu, tội st nhn
Ṭi chi, thi cứ l thm nợ
Đủi bắt vần thơ chẳng một lầnFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]