Re: Vụng Đường Tu


Posted by PoP ..99..201.63 on Jul 02, 2020 at 08:48:04:

In Reply to: Re: Vụng Đường Tu posted by Nghịch on Jul 02, 2020 at 08:38:33:

Thanks for họa thơ vui nha Nghịch :)
PoP bận cht ...chiều tối rảnh th trỏ lại tu tiếp Oops tưới vườn thm nha :)
Have a great day!

~_*
PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]