Trở Lại Vườn Hoa


Posted by PoP ..99..201.63 on Jul 02, 2020 at 17:13:32:

Trở Lại Vườn Hoa

Trở lại vườn hoa nắng xế chiều
Nhn quanh cảnh vật tưởng c liu
Ka như người đẹp thi sĩ Nghịch
Chớp mắt cười duyn, đến tn liều Oops
Ka như dng đẹp nng thi sĩ
Chớp mắt tặng tim nhỏ mỹ miều hihi j/k :)

~_*
PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]