Thơ Thẩn


Posted by PoP ..99..201.63 on Jul 03, 2020 at 09:25:23:

Thơ Thẩn (Nick n Paltalk)

Ngồi mơ thơ thẩn viết thơ tnh
Cn nhỏ say m niệm tụng kinh
Thầm hỏi lng thương ai đấy nhỉ !
Ơi ta đ nợ qu nhiều tnh :)

~_*
PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]