Re: Phng Bt Thả Thơ


Posted by Nghịch ..67..165.188 on Jul 03, 2020 at 09:43:28:

In Reply to: Phng Bt Thả Thơ posted by PoP on Jul 03, 2020 at 09:23:15:

Mới nghe l thấy bị hớp h̀n
...Oops
Mới nghe l th́y mún hết h̀n
Chưa g m đ mún đi hn
Lại cn mn m rờ v ým
Chạy toe xem thử c thch hn?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]