TocDi


Posted by PoP ..99..201.63 on Jul 03, 2020 at 17:46:22:

Tc-Di

VietScape vườn cũ, trở về đy
Thả bước quanh tm suối Tc-Di
Thi sĩ ngy xưa đu chẳng thấy
Tc thề đ cắt để nơi ny :) (j/k)

~_*

PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]