Một Ci Thơ Say


Posted by PoP ..99..201.63 on Jul 03, 2020 at 17:49:23:

Một Ci Thơ Say (Nick in Paltalk)

Một ci thơ say một kiếp người
Trong vườn hoa đẹp mải m chơi
Ny trăm bầu rượu ta say mi
Một ti thơ dz thả suốt đời ...Oops...
Một ti thơ say thả suốt đời :)

~_*

PFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]