Đi Vo Sa Mạc


Posted by PoP ..99..201.63 on Jul 06, 2020 at 17:11:09:

Đi Vo Sa Mạc

Đi vo Sa Mạc của tm hồn
Dẫu thấy đa hoa chẳng dm hn
Sm hối bụi trần chưa rũ sạch
Ăn chay bố th hm mnh lun :)

~_*
PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]