Re: Đi Vo Đan Viện


Posted by PoP ..99..201.63 on Jul 06, 2020 at 18:31:59:

In Reply to: Đi Vo Đan Viện posted by PoP on Jul 06, 2020 at 17:12:58:

Đi Vo Đan Viện

Đi vo Đan Viện của tm hồn
Thinh lặng để nghe Đấng Ch Tn
Sm hối ăn chay nghe tiếng Cha
"X lng, đừng x o" mnh hn :)


~_*
PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]