Mắt Tm Linh - Thiền Sơn


Posted by PoP ..99..201.63 on Jul 22, 2020 at 18:16:35:

Mắt Tm Linh

Trong rừng m muội khổ thin thu
Đi mắt tm linh bị la m
Khắc khoải hồn con trng cậy Cha
Chiếu soi nh sng thot đm t :)

~_*

PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]