Thời Tiểu Chủng Sinh


Posted by PoP ..99..201.63 on Aug 06, 2020 at 16:51:32:

Thời Tiểu Chủng Sinh

Một Vng Kỷ Niệm chẳng long đong
Đn sch, đọc kinh với cấm phng
Thể dục ban mai , chiều đ bng
Hết giờ, chung điểm g ku boong
Những lời dạy dỗ ghi tm khảm
Cn xứng ba Kiềng* đ thuộc lng
Thật sự bnh an đời c Cha
Trăm Niềm Thương Nhớ thuở thong dong

-Ba Kiềng* = Thể Dục, Đức Dục, Tr Dục

~_*
PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]