Đi Vo Sa Mạc


Posted by PoP ..99..201.63 on Sep 19, 2020 at 09:50:45:

Đi Vo Sa Mạc (Thơ Cũ)

Đi vo Sa Mạc của tm hồn
Dẫu thấy đa hoa chẳng dm hn
Sm hối bụi trần chưa rũ sạch
Ăn chay bố th hm mnh lun :)

~_*
PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]