[thơ] dấu xưa


Posted by Phạm Chung ..98..134.180 on Oct 23, 2020 at 22:00:44:


ikhanh photography

dấu xưa

em về. hoa giấu sau t o,
Lan tm đẹp như trang thơ xưa
(của ngy em p hoa trong vở
với bi thơ mực tm học tr)

Phạm Chung
10/23/2020Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]