Admin hay ai đ


Posted by Ph Vn ..136..34.171 on Jan 06, 2021 at 14:12:38:

đ banned PV khng cho vo chợ nữa, nếu khng PV đu c ngồi bn trang ny ?
V bi PV viết bn ny cũng bị Mod delete hoi!
Tinh ni cho chợ biết sự thật đi, thanks

PVFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]