A time for me, a time for Trump


Posted by Ph Vn ..136..34.171 on Jan 06, 2021 at 21:02:23:

Twitter, Facebook and Instagram lock President Trump's accounts for 24 hours after posts with policy 'violations'

Chnh quyền VS banned Ph Vn khng cho vo chợ khng chỉ 24 hours m từ giữa thng 12 2020 cho đến hm nay vẫn chưa c cht giải thch g thoả đng v l do g m chnh quyền VS lại lm như vậy ?!

So ra ng Trump bị lock account 1 ngy l qu nhẹ h!Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]