[thơ] đo hoa y cựu


Posted by CP ..98..134.180 on Jan 10, 2021 at 11:58:20:

đo hoa y cựu

đi cu thơ
tặng sinh nhật em
cht tnh
sưởi
ấm
một ngy lạnh căm
(bốn mươi bẩy năm bn nhau qua vội)
hoa đo xưa ấy
vẫn
cười gi đng (*)

Phạm Chung
01/10/2021
(tặng ikhanh)

(*) đo hoa y cựu tiếu đng phong Thi Hộ

Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]