Về Hưu Non


Posted by PoP ..99..201.63 on Jan 13, 2021 at 11:39:52:

Về Hưu Non

Chấm hết bon chen với chức quyền!
Về hưu non sớm sống bnh yn
Cuộc đời cn lại tn vinh Cha
Nhn chứng Tnh Yu đến mọi miền

Quẳng gnh lo cơm o gạo tiền
An nhn vui hưởng th điền vin
Sng chiều chăm bn Cy Xanh tốt
Tối đến gẫm suy sch thnh hiền

Gi từ đ bỏ chốn phồn hoa
Trở lại đường tu trước nắng t
Ln Ni V Đang thiền gic ngộ ..Oops
Ln Ni Phao-l n V Đạo
Phng bt thả thơ ht đn ca Oops
Du lịch chụp hnh nơi cảnh đẹp
Mau ln kẻo trễ, tuổi đang gi hihi

~_*
PoPFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]