Bị cảm xc phải lm sao ?


Posted by Ph Vn ..136..34.171 on Feb 01, 2021 at 09:01:40:

Sis MOI bị dnh Dislike
chỉ cần bị dnh c hai ci m
thấy dzui rồi quậy cả nh
dislike lin lụy đại ca
dnh nhiều, nhiều nhất thế l bỏ đi
honhoang bật ngửa cũng v dislike
mới hay cảm xc xưa nay
lm cho cả đm cả ngy khổ đau
hỏi rằng giải thot lm sao ?Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]