Re: Nhớ Vườn Thơ Vietscape


Posted by TTT ..73..27.183 on Mar 02, 2017 at 13:56:56:

In Reply to: Re: Nhớ Vườn Thơ Vietscape posted by TTT on Mar 02, 2017 at 10:47:09:

Con tm ko thấy, xin lỗi ch! Bi đ ch PD đăng trong khoảng những năm 2001-2003 th phải, con nhớ đại khi 2 cu đầu l "Anh tin rằng mỗi con người, Khai hoa bằng một tiếng cười yu thương" v 2 cu cuối "Anh tin l c cuộc đời, Khi anh sống với một người như em" ch xem c ấn tượng g koFollow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]