Quy y như thế no ?


Posted by Ph Vn ..136..34.171 on Feb 17, 2021 at 13:31:52:

PV chỉ biết giới thiệu những g PV cho l đng, tuy nhin bạn sẽ cho việc quy y gốc cy l sai tri! Nhưng theo PV th quy y trong clip ny đạt tiu chuẩn hơn l vo cha quy y (when the temple rejected someone who wanted to quy y)
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]