Re: Gi từ vũ kh (thơ st)


Posted by Ph Vn ..136..34.171 on Apr 05, 2021 at 18:24:53:

In Reply to: Gi từ vũ kh (thơ st) posted by tm tịnh on Apr 05, 2021 at 17:23:30:

Xin cm ơn bi thơ tnh di thậm thượt
đủ thấy rằng tu g cũng đến tu đơn
cảm gic g rồi rốt cuộc cũng c đơn
th hy tỉnh ra để xa la tan trc

Thank you sis đ st vềFollow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]