có một lần tôi cũng đă yêu em


Posted by vietscapee ..203..208.46 on Apr 19, 2017 at 20:14:56:

cỏ một lần tôi đă yêu em
em không biết nhưng mà tôi biết
những gặp gỡ không cẩn ly biệt
nhắc làm ǵ, thơ chỉ buồn thêm

có một lần tôi cũng đă yêu em
em không biết nhưng mà năm tháng biết
rồi từ đó một nửa hồn thơ chết
nửa si cuồng như kẽ muốn t́m quên

rồi ngày qua tháng lại cứ êm đễm
em từ đó biến ra người xa llạ
câu chào nói phải chăng lời băng đá
thế mà ....
có một lần tôi cũng đă yêu em
Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]