Re: nắng vàng ơi


Posted by Lz ..107..116.220 on Sep 14, 2018 at 10:18:52:

In Reply to: Re: nắng vàng ơi posted by DG on Sep 13, 2018 at 18:58:06:

Tôi cũng định làm rồi, nhưng thấy bài thơ t́nh cảm quá nên không nỡ đùa :) Đùa linh tinh th́ ăn gạch đá của bác htc như chơi :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]