<<<<< Nam m A Di Đ Phật


Posted by thc mc cht ..98..134.180 on Aug 09, 2018 at 08:45:55:

CPtui thấy mọi nơi hay niệm "Nam m A Di Đ Phật" nhưng trong bi thơ / bi phổ nhạc "Đi cxha Hương" th chỉ niệm "Nam m A Di Đ" thi!

c g khc biệt giữa 2 cu niệm khng ? Chỉ l thc mc cht thi cho 1 ngy sng nng, chiều sẽ mưa Houston thi !!!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]